elpida-autism.gr Μον?δα Αυτιστικο? Ατ?μου "ΕΛΠΙΔΑ"

elpida-autism.gr
Title: Μον?δα Αυτιστικο? Ατ?μου "ΕΛΠΙΔΑ"
Keywords:
Description: Μον?δα Αυτιστικο? Ατ?μου "ΕΛΠΙΔΑ" Αρχικ? Ο Σ?λλογο? Η Πρ?εδρο? Διοικητικ? Συμβο?λιο Προφ?λ Τι ε?ναι Αυτισμ?? Κατευθ?νσει? Συχν?? Ερωτ?σει? Εκπαιδευτικ? Υλικ? Μ?θοδο? Στ?χοι Το ?ργο μα? Ανακοιν?σει? ΕΠ
elpida-autism.gr is ranked 14721434 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $8,240. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. elpida-autism.gr has 43% seo score.

elpida-autism.gr Information

Website / Domain: elpida-autism.gr
Website IP Address: 199.204.248.105
Domain DNS Server: whg2.hostdns4u.com,whg1.hostdns4u.com

elpida-autism.gr Rank

Alexa Rank: 14721434
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

elpida-autism.gr Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $8,240
Daily Revenue: $22
Monthly Revenue $677
Yearly Revenue: $8,240
Daily Unique Visitors 2,077
Monthly Unique Visitors: 62,310
Yearly Unique Visitors: 758,105

elpida-autism.gr WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Date Tue, 02 Aug 2016 09:53:08 GMT
Server Apache

elpida-autism.gr Keywords accounting

Keyword Count Percentage

elpida-autism.gr Traffic Sources Chart

elpida-autism.gr Similar Website

Domain Site Title

elpida-autism.gr Alexa Rank History Chart

elpida-autism.gr aleax

elpida-autism.gr Html To Plain Text

Μον?δα Αυτιστικο? Ατ?μου "ΕΛΠΙΔΑ" Αρχικ? Ο Σ?λλογο? Η Πρ?εδρο? Διοικητικ? Συμβο?λιο Προφ?λ Τι ε?ναι Αυτισμ?? Κατευθ?νσει? Συχν?? Ερωτ?σει? Εκπαιδευτικ? Υλικ? Μ?θοδο? Στ?χοι Το ?ργο μα? Ανακοιν?σει? ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΡΑΝΟΥΣ Προκ?ρυξη Ανοιχτο? Διαγωνισμο? ΚΔΑΠ με Α “ΕΛΠΙΔΑ” Σταθμο? Προοπτικ?? Συνεργασ?ε? Δραστηρι?τητε? Εκδηλ?σει? 1ο? Φιλανθρωπικ?? Αγ?να? Βουνο? Αυτισμ?? – Ελπ?δα 2ο? Φιλανθρωπικ?? Αγ?να? Βουνο? Αυτισμ?? – Ελπ?δα 3ο? Φιλανθρωπικ?? Αγ?να? Βουνο? Αυτισμ?? – Ελπ?δα 4ο? Φιλανθρωπικ?? Αγ?να? Βουνο? Αυτισμ?? – Ελπ?δα Δωρε?? Χρ?σιμοι Σ?νδεσμοι Επικοινων?α Αρχικ? Get the latest Flash Player to see this player. [Javascript required to view Flash movie, please turn it on and refresh this page] Ιδρ?εται απ? γονε?? τα 1978. Ε?ναι Νομικ? Πρ?σωπο Ιδιωτικο? Δικα?ου και επιχορηγε?ται μερικ?? απ? το Υπουργε?ο Υγε?α? και Κοινωνικ?? Αλληλεγγ?η?. ?χει δυναμικ?τητα 50 ατ?μων με Αυτισμ? ηλικ?α? απ? 4-40 ετ?ν. ?χει προσωπικ? ειδικ? εκπαιδευμ?νο: παιδαγωγο??, ψυχολ?γου?, γυμναστ??, γεωπ?νο, εργοθεραπευτ?, κεραμ?στρια, λογοθεραπευτ?, μουσικοθεραπευτ??, παιδοψυχ?ατρο. Εφαρμ?ζει: Σ?γχρονα ψυχοπαιδαγωγικ? tests (ΡΕΡ) και εκπα?δευση με Η/Υ Εκπαιδευτικ?? μεθ?δου?, TEACCH, για την εκμ?θηση γν?ση? στα σχολικ? τμ?ματα, σε τμ?ματα θερμοκηπ?ου, κεραμικ?? κτλ. Εκπαιδε?ει προσωπικ? και γονε??. Λειτουργε? εκθετ?ριο – πρατ?ριο των προ??ντων των εργαστηρ?ων ω? ενδι?μεση μορφ? μεταξ? προστατευμ?νη? εργασ?α? και ανοικτ?? αγορ?? εργασ?α?. Λειτουργε? φιλοξενε?ο (foyer) για την εκμ?θηση “αυτ?νομη?” διαβ?ωση?. Ε?ναι μ?λο? του Autisme-Europe. Ε?ναι συνδεδεμ?νη με αντ?στοιχε? δομ?? και πανεπιστ?μια στην Ευρ?πη. Συμμετ?χει σε συνεργασ?α με το Αριστοτ?λειο Πανεπιστ?μιο Θεσσαλον?κη? σε πολλ? Εθνικ? και Ευρωπα?κ? προγρ?μματα εκπα?δευση?, “αυτ?νομη?” διαβ?ωση? και “απασχ?ληση?”. Αποτελε? σημε?ο αναφορ?? για την εκπα?δευση επιστημ?νων με συναφ?? γνωστικ? αντικε?μενo (παιδαγωγ?ν, ψυχολ?γων, νοσηλευτ?ν ,γυμναστ?ν κτλ.) . Συνδ?εται με το Ιατρικ? τμ?μα του. Α.Π.Θ. ,εργαστ?ρια ακο?? , ομιλ?α? ,λ?γου (διαταραχ?ν επικοινων?α?). Ω.Ρ.Λ..Κλινικ? Νοσοκομε?ο ΑΧΕΠΑ και συμμετ?χει στο εκπαιδευτικ? πρ?γραμμα SOCRATES. ΚΔΑΠ με Α “ΕΛΠΙΔΑ” Η Ελληνικ? Εταιρ?α Τοπικ?? Αν?πτυξη? και Αυτοδιο?κηση? (Ε.Ε.Τ.Α.Α. ) Α.Ε., στο πλα?σιο τη? δρ?ση?: ?Εναρμ?νιση οικογενειακ?? και επαγγελματικ?? ζω??? , εξ?δωσε την με αρ.πρωτ. 2100/16-7-2015 Πρ?σκληση. Ο Σ?λλογο? Γον?ων , Κηδεμ?νων Και Φ?λων Ατ?μων Με Αυτισμ? Και Ατ?μων Με Αυτισμ? Και Νοητικ? Αναπηρ?α ''Ελπ?δα'' μετ? απ? α?τηση τη? συμμετ?χει για το ?το? 2015-2016 με τη Δομ? του ?Κ?ντρου Δημιουργικ?? Απασχ?ληση? Παιδι?ν με Αναπηρ?ε?? (ΚΔΑΠ-μεΑ) ΕΛΠΙΔΑ. Διαβ?στε περισσ?τερα... Επε?γουσα Ανακο?νωση Σχετικ? με Ερ?νου? στο ?νομα τη? ΕΛΠΙΔΑΣ Λ?γω του ?τι μα? ?χουν γνωστοποιηθε? κατ? καιρο?? περιπτ?σει? ερ?νων στο ?νομα του Συλλ?γου, θα θ?λαμε να σα? ενημερ?σουμε ?τι το Σωματε?ο μα? δεν διεξ?γει ερ?νου? αν? την επικρ?τεια. Σε περ?πτωση που επιθυμε?τε να ενισχ?σετε το ?ργο μα?, μπορε?τε να το κ?νετε μ?νο μ?σω των τραπεζικ?ν λογαριασμ?ν και των τηλεφ?νων που ε?ναι αναρτημ?να στην ιστοσελ?δα μα?, καθ?? επ?ση? και απ? τα γραφε?α μα? Ο Καιρ?? στο Ωραι?καστρο Καιρ?? για κ?θε π?λη τη? Ελλ?δα? Επικοινων?στε Μαζ? Μα? Βρε?τε Μα? | Παρουσ?αση στον ΑΝΤ1 Copyright ? 2016. All Rights Reserved. Created by George Katakalos for ISTConsultants Designed by Katakalos George. 7ads6x98y

elpida-autism.gr Whois

Domain Name: ELPIDA-AUTISM.GR